Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

4.3.10

Επιστολή Σεραφείμ στη βασίλισσα Ελισάβετ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός τήν Μεγαλειοτάτη Βασίλισσα τῆς Μ. Βρετανίας καί τῆς Β. Ἰρλανδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Buchingham Palace Εἰς ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Μεγαλειοτάτη,

Εἶμαι Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στήν Ἑλλάδα στό ἐπίνειον τῆς Πρωτευούσης τῆς Χώρας, τόν ἀσφαλῶς γνωστό καί σέ ἐσᾶς Πειραιᾶ. Θεωρῶ ἐπιβεβλημένο καθῆκον μου νά ἀπευθυνθῶ πρός τήν Μεγαλειότητά Σας μέ τή διπλή ἰδιότητά Σας τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος τῆς Μ. Βρετανίας καί τῆς Ἀρχηγοῦ δύο Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Θά ἔχετε ἀσφαλῶς λάβει γνώση γιά τίς ἀπαράδεκτες καί ἀνιστόρητες ἰταμές παράλογες καί ἀποκρουστικές δηλώσεις τοῦ πολύ γνωστοῦ ὑπηκόου Σας συνθέτη καί Μουσικοῦ Elton John τόν ὁποῖο ἔχετε τιμήσει μέ τίτλο εὐγενείας. Μέ τίς δηλώσεις του ὁ συγκεκριμένος ἀπεπειράθηκε νά προσβάλει τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ ἐνσαρκωθέντος, σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ προσδίδοντας σέ αὐτό τή δική του ψυχοπαθολογική ἐκτροπή καί διαστροφή. Πιστεύω λοιπόν ὅτι κατόπιν αὐτῆς τῆς αἰσχρῆς καί προκλητικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ συγκεκριμένου πού οὐσιαστικά προσβάλλει τό Βρετανικό ἔθνος καί τήν ἐξαίρετη, εὐγενῆ καί σοφή προσωπικότητά Σας πού τόν τίμησε καί ἀμαυρώνει τήν διαχρονική προσφορά τοῦ Βρετανικοῦ ἔθνους στήν παγκόσμια, τέχνη καί σκέψη καί τόν σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἡ παγκόσμια χριστιανική κοινότητα ἀναμένει ἀπό τήν ἐξαίρετη καί εὐαίσθητη Μεγαλειότητά Σας τουλάχιστον νά ἐκφράσει τήν σαφῆ ἀποδοκιμασία της ἐνεργούσα τό αὐτονόητο δηλ. νά τόν ἀποστερήση ἀπό τόν ἰδιαίτερο τίτλο τιμῆς πού ἀναξίως πλέον φέρει ἐφ’ ὅσον μέ τέτοια ἀμετροέπεια προσέβαλε μέ τήν ἀνθρώπινη ἀντίληψη τό ὑπέρτατο πρόσωπο λατρείας ὅλου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου.

Ἐκφράζω εὐχαριστίες γιά τήν ἐνασχόλησή Σας μέ τήν ἐπιστολή μου καί διατελῶ μέ εὐχές,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: