Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

25.1.10

Κ. Μπατζελή: «Έχουμε τρελαθεί τελείως;»

5/12/08:
"Η στιγμή είναι δύσκολη για τη γεωργία, η κυβέρνηση σας δίνει ασπιρίνες και σας αντιμετωπίζει λες και είσαστε σε αγρανάπαυση ενώ εσεις είστε σε απόγνωση", τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου υποδεχόμενος την Παρασκευή τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων.

Ο κ. Παπανδρέου διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στις προσπάθειες για αναδιοργάνωση και στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Σέρρες, 8/1/09:
«Το ό­ρα­μα μας για τον α­γρο­τι­κό κό­σμο εί­ναι: Προ­ο­πτι­κή στον α­γρό­τη - Ποιό­τη­τα στο προϊ­όν» εί­πε ο Γιώρ­γος Πα­παν­δρέ­ου πα­ρου­σιά­ζο­ντας τις ο­κτώ δε­σμεύ­σεις του Κι­νή­μα­τος για μια Συμ­φω­νί­α Ε­μπι­στο­σύ­νης με τον α­γρο­τι­κό κό­σμο, που στό­χο θα έ­χει την α­να­γέν­νη­ση του α­γρο­τι­κού το­μέ­α.

Με δη­λώ­σεις του στα ΜΜΕ ο κ. Πα­παν­δρέ­ου τό­νι­σε: «Εί­μα­στε ε­δώ, για να συ­μπα­ρα­στα­θού­με στην α­γρο­τιά που α­ντι­με­τω­πί­ζει πολ­λά και δύ­σκο­λα προ­βλή­μα­τα.

Α­παι­τεί­ται μια α­να­γέν­νη­ση του α­γρο­τι­κού χώ­ρου και γι αυ­τή την α­να­γέν­νη­ση πι­στεύ­ου­με πά­ρα πο­λύ στην νέ­α γε­νιά των α­γρο­τών, στους νέ­ους α­γρό­τες.

Μια νέ­α γε­νιά α­γρο­τών που θέ­λου­με να ε­πι­λέ­γει συ­νει­δη­τά το α­γρο­τι­κό ε­πάγ­γελ­μα, να αι­σθά­νε­ται πε­ρή­φα­νη γι αυ­τή τη δρά­ση, την πα­ρα­γω­γι­κή δου­λειά. Ό­μως, αυ­τό ση­μαί­νει να κα­το­χυ­ρώ­σου­με το ε­πάγ­γελ­μα, να α­να­βαθ­μί­σου­με το ε­πάγ­γελ­μα, να αι­σθαν­θεί πράγ­μα­τι επαγ­γελ­μα­τί­ας ο νέ­ος α­γρό­της στο χώ­ρο της πα­ρα­γω­γής και στον α­γρο­τι­κό και στον κτηνοτρο­φι­κό.

Και βε­βαί­ως, να ε­πεν­δύ­σου­με στον άν­θρω­πο, στη γνώ­ση, στην παι­δεί­α, να έ­χει την ε­πι­μόρ­φω­ση και την εκ­παί­δευ­ση, να μπο­ρεί να α­ντα­πο­κρι­θεί στις νέ­ες συν­θή­κες. Μια α­γρο­τιά, που θα μπο­ρεί να δι­κτυώ­νε­ται με δύ­να­μη, με και­νούρ­γιες συλ­λο­γι­κές μορ­φές. Να α­πο­τε­λέ­σει αυ­τή η νέ­α γε­νιά την αιχ­μή του δό­ρα­τος για μια άλ­λη α­νά­πτυ­ξη στον α­γρο­τι­κό χώ­ρο και στην πε­ρι­φέ­ρειά μας, αυ­τό που λέ­με πρά­σι­νη α­νά­πτυ­ξη, που εί­ναι μια ποιο­τι­κή α­νά­πτυ­ξη, μια α­νά­πτυ­ξη που τα ελ­λη­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα θα α­κού­γο­νται πά­ντα ως προ­ϊ­ό­ντα α­ξί­ας και ποιό­τη­τας. Να ταυ­τί­σου­με τη λέ­ξη «ελ­λη­νι­κά» με τη λέ­ξη «α­ξί­α».

Μπο­ρού­με να το κά­νου­με. Γι’ αυ­τό εί­μα­στε ε­δώ. Και θέ­λω να συγ­χα­ρώ τους νέ­ους α­γρό­τες για τις προ­σπά­θειες που κά­νουν»

3/2/09:
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προκάλεσε και όξυνε την κατάσταση στο Πειραιά, κάνοντας επίδειξη πυγμής απέναντι σε μια ειρηνική προσπάθεια των αγροτών της Κρήτης, που ήθελαν ειρηνικά να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν».

22/1/10:
"Δεν υπάρχουν λεφτά για μερεμέτια, δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο να ικανοποιηθούν διάφορα οικονομικά αιτήματα που σποραδικά και απρογραμμάτιστα ακούγονται», διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή οι αρχηγοί των κομμάτων της ήσσονος αντιπολίτευσης με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Συνέντευξη της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κας Μπατζελή στο "Βήμα", 24/1/10:
"Αυτοί που κλείνουν τους δρόμους παίρνουν τις υψηλότερες επιδοτήσεις».
"Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα χωρίς επαρκή νομιμοποίηση».
"Οι περισσότεροι είναι επιχειρηματίες ή ορίζονται από προσωπικές στρατηγικές, τρελαίνονται από τη δημοσιότητα, περιφρονούν την πολιτική ηγεσία της χώρας και θεωρούν εαυτούς μικρούς ανεξάρτητους ηγέτες,που δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν».
«Οταν κάποιοι λένε στα τηλεοπτικά δίκτυα ότι δεν μπορούν να συζητήσουν μαζί μου, γιατί δήθεν η Μπατζελή μιλάει τη γλώσσα του σώματος, καταλαβαίνω ότι έχω να κάνω με σεξιστές, για να μην πω τίποτε χειρότερο».
«Ορισμένοι από αυτούς μοιάζουν με τραμπούκους,απειλούν και εκβιάζουν,θέλουν να ελέγξουν πάση θυσία τον μηχανισμό του αγροτικού κινήματος, τους νέους αγρότες, γενικώς παίζουν παιχνίδι εξουσίας, παρ΄ ότι δεν το ομολογούν,ούτε θα το ομολογήσουν ποτέ».
«Έχουμε τρελαθεί τελείως;»

Δεν υπάρχουν σχόλια: