Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

15.1.10

Εκκλησία fund

Από σχόλιο του κ. Θ. Μαυρίδη στο capital.gr:

"Βγήκε η Εκκλησία της Ελλάδος και απαίτησε συγκεκριμένα πράγματα ως μέτοχος από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Έκανε, δηλαδή, μετοχικό ακτιβισμό. Πού είναι το κακό; Διότι πολλοί φαίνεται να σκανδαλίστηκαν με την παρέμβαση αυτή. Καλά, μπορεί να είπε ο Ιησούς για τους δύο χιτώνες, αλλά αναφερότανε, προφανώς, σε κάποιον άλλο κόσμο. Στο σκληρό κόσμο του καπιταλισμού οι μέτοχοι επιβάλλεται να απαιτούν, ακόμη κι αν πρόκειται για την Εκκλησία."

Μάλλον σε κάποια άλλη Εκκλησία αναφερόταν ο Ιησούς...

«Mόνον νά μή ἐξαπατηθῆτε ἀπό τάς ψευδολογίας των, ὅταν ἐπαγγέλλωνται τήν ὀρθότητα τῆς πίστεως. Τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι χριστέμποροι καί ὄχι χριστιανοί, καθ’ ὅσον προτιμοῦν πάντοτε ἐκεῖνο πού τούς ὠφελεῖ εἰς τόν παρόντα βίον ἀπό τήν ζωήν τῆς ἀληθείας. Ὅταν ἐνόμισαν ὅτι ἀπέκτησαν αὐτήν τήν ματαίαν ἐξουσίαν, προσετέθησαν εἰς τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ, ὅταν εἶδαν νά ἀγριεύουν οἱ λαοί, καί πάλι συμμορφώνονται πρός τήν ὀρθότητα. Δέν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπον, οὔτε θά συγκαταριθμήσω μεταξύ τῶν ἱερέων τοῦ Χριστοῦ αὐτόν πού προεβλήθη εἰς τήν ἀρχήν ἀπό τά βέβηλα χέρια πρός κατάλυσιν τῆς πίστεως. Αὐτή εἶναι ἡ ἰδική μου κρίσις περί τῶν Πραγμάτων» (Μ. Βασιλείου, R.G., τόμ. 32, σελ. 897 Α).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ένα είναι σίγουρο. Αυτοί που διοικούν την εκκλησία, είναι πολύ πιο ικανότεροι από αυτούς που μας κυβερνάνε όλα αυτά τα χρόνια.
Ρίχτε μια ματιά στα οικονομικά της εκκλησίας και θα καταλάβετε τι εννοώ.