Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

17.4.10

Ο Μητρ. Σεραφείμ για τα σκάνδαλα των ρωμαιοκαθολικών και τη μασονία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ I. M. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέ ἀφορμή τά προκύπτοντα θέματα ἐπικαιρότητος ἀναφέρομεν τά κάτωθι:

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Ἡ δίκην χιονοστιβάδος ἀποκάλυψις τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων παιδεραστίας εἰς πολλάς χώρας τῆς ὑφηλίου ἐπί μακρά σειρά ἐτῶν, μέ δράστας τῶν κακουργηματικῶν καί αἰσχίστων καί ἀποτροπαίων αὐτῶν ἐνεργειῶν κληρικούς τῆς Ῥωμαιοακθολικῆς παρασυναγωγῆς καί αἱρέσεως εἰς τοσοῦτον τρομακτικόν βαθμόν ὥστε δύο ἐγνωσμένοι Βρεττανοί ἀθεϊσταί ὁ Ρίτσαρντ Ντόκιντς καί ὁ Κρίστοφερ Χίτσνες νά ζητοῦν τήν σύλληψιν τοῦ Πάπα παλαιᾶς Ῥώμης Βενεδίκτου 16ου ἅμα τῇ εἰσόδῳ του εἰς Βρεττανικόν ἔδαφος κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον διά τήν «ἁγιοποίησιν» τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Τρακταριστῶν Καρδιναλίου Χένρι Νιούμαν μέ τά ἴδια ἀκριβῶς νομικά κριτίρια πού χρησιμοποιήθηκαν διά τήν σύλληψιν τοῦ Χιλιανοῦ δικτάτορα Ἀουγκούστο Πινοσέτ τό 1998, ἐπιμαρτυρεῖ τόν διαχρονικόν λόγον τῆς Ἀδιαιρέτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἁγίων Αὐτῆς Πατέρων σχετικῶς μέ τό ἀποκοπέν καί ἐκτροχιασθέν εἰς αἱρετικάς ἀτραπούς Δυτικόν Πατριαρχεῖον παλαιᾶς Ῥώμης τῆς ἀδιαιρέτου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἀποδεικνύεται πασιδήλως ἐκ τῶν ἀποπνικτικῶν ἀναθυμιάσεων τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων παιδεραστίας εἰς μέγιστον τμῆμα τοῦ λεγομένου Ῥωμαιοκαθολικοῦ κλήρου, ὅτι ἡ σχᾶσις ἐκ τοῦ ἐνιαίου σώματος τῆς Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας ἀπεστέρησεν αὐτόν τῆς ζωοποιοῦ χάριτος τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος μέ προφανές ἀποτέλεσμα νά εἶναι ἀδύνατος ἡ τήρησις ὅρκων ἀγαμίας καί παρθενικῆς βιοτῆς μέ μόνας τάς ἀνθρωπίνους ἀτελεῖς δυνάμεις καί τάς νοησιαρχικάς προσεγγίσεις.

2. Η ΦΑΙΔΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ἡ χυδαιότης, ἡ ἀμετροέπεια καί ὁ παραλογισμός τοῦ Βρεττανοῦ Elton John καί ἡ πρωτόγονος ἀπόδοσις εἰς τόν Τρισάγιον Θεόν τῆς ἰδικῆς του ψυχοπαθολογικῆς ἐκτροπῆς μέ ἠνάγκασαν νά διαμαρτυρηθῶ εὐπρεπῶς ὡς ἔσχατος πολίτης τοῦ κόσμου εἰς τόν Ἀνώτατον Ἄρχοντα τῆς χώρας του, πού ἐν ταὐτῷ τυγχάνει ἀρχηγός δύο Χριστιανικῶν αἱρετικῶν Ὁμολογιῶν καί ἐνῶ ἔνιοι δημοσιογράφοι καί πολιτικοί σκωπτικῶς καί εἰρωνικῶς ἀντιμετώπισαν τήν ἐνέργειάν μου ἐθισμένοι ἀπό τήν γελοιότητα εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν ὁδηγήσει τήν Ἑλληνική πραγματικότητα οἱ διάφοροι δῆθεν ἐκσυγχρονισταί, τόσον ἡ ἀπό 24/3/2010 ἀπάντησις τῆς Bασιλίσσης τῆς Μ. Βρεττανίας διά τῆς Γραμματέως αὐτῆς κ. Sonia Bonici ὅσον καί ἡ ἀπάντησις τῆς Κυβερνήσεως τῆς Μ. Βρεττανίας διά τοῦ ἀπό 30/3/2010 ἐγγράφου τῆς γραμματέως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου κας Moira Thompson διά τῶν ὁποίων ἐπληροφόρησαν τήν ἐλαχιστότητά μου ὅτι ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν οἱ θέσεις μου καί θά ἐξετασθοῦν ἁρμοδίως ἀπέδειξαν τήν εὐπρέπειαν μέ τήν ὁποίαν λειτουργεῖ ἡ συγκεκριμένη χώρα. Ἀντιθέτως ἡ ἐπί τρίμηνον ἄρνησις ἀπαντήσεως εἰς τήν νομίμως ὑποβληθεῖσαν προσφυγήν μου ἀπό 18/1/2010 πρός τόν Ὑπουργόν Οἰκονομίας κ. Γεώργιον Παπακωνσταντίνου κατά τοῦ ἀπό 10/12/1927 Π.Δ. ὡς ἔχει τροποποιηθεῖ, τό ὁποῖον ἔχει ἐγκρίνει τόν Ὀργανισμόν τοῦ ἐν Ἀθήναις Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος, πού ἑδρεύει ἐν Ἀθήναις, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καί Σουρμελῆ καί τῆς Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, πού ἑδρεύει ἐν Ἀθήναις ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρεσοῦ 38 μέ αἴτημα τἠν διάλυσιν τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Στοῶν-Ναῶν αὐτῶν συμφώνως πρός τό ἄρθρον 118 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος, μέ ἐξαναγκάζει μέν νά προσφύγω εἰς τήν ἀκυρωτικήν διαδικασίαν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὡς ἐννόμως δύναμαι, καταδεικνύει δέ ἐναργέστατα τήν περιφρόνησιν τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καί διαδικασιῶν τῶν δῆθεν ἐκσυγχρονιστῶν τῆς Δημοσίας διοικήσεως ἐν Ἑλλάδι.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: